Služby ponukané našou firmou:

Základným cieľom činnosti firmy je poskytovanie komplexných služieb pri ochrane objektov a majetku zákazníkov. Pod komplexnosťou ponúkaných služieb sa rozumie navrhnutie optimálneho spôsobu ochrany majetku zákazníka na základe zmapovania jestvujúceho stavu a špecifických požiadaviek zákazníka, t.j. zákazník si môže po zvážení všetkých okolností vybrať jednu z ponúkaných možností zabezpečenia ochrany, prípadne ich vzájomnú kombináciu.
 • Stráženie objektov a ochrana majetku
 • Ochrana osôb pri výkone povolania exekútorov, SZČO vrátane ochrany ich hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • Zabezpečovanie prevozov a poskytovanie ozbrojenej ochrany pri prevozoch finančných hotovostí, cenností a vzácnych predmetov
 • Ochranné a poriadkové služby na veľtrhoch,, výstavách , jarmokoch a iných spoločenských , kultúrnych a športových akciách
 • Ochrana tranzitov tovarov cestnou a železničnou dopravou
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany majetku
 • Zastupovanie klientov v súvislosti so zabezpečovaním ich pohľadávok a záväzkov
 • Špeciálne služby podľa osobitného dojednania so zákazníkom
Cena za poskytované služby je vždy predmetom vzájomnej dohody. Vo všeobecnosti závisí od rozsahu poskytovaných služieb, stupňa náročnosti a rizika ochrany, počtu a druhu dodaných technických prostriedkov.
SBS MAGNUM má vytvorený vlastný bezpečnostný a ochranný režim, ktorý je modifikovateľný na konkrétne podmienky zákazníka tak, aby boli minimalizované riziká a ujma na majetku zákazníka.

NAŠA ZODPOVEDNOSŤ - VAŠA BEZPEČNOSŤ

NÁVRHOVÁ ANALÝZA

NAŠA SPOLOČNOSŤ SA V KOMPLEXNOM BEZPEČNOSTNOM SERVISE SYSTÉMOVO ŠPECIALIZUJE NA PROFESIONÁLNU OCHRANU OSÔB, JEJ ČINNOSTÍ, FYZICKÚ A ELEKTRONICKÚ OCHRANU OBJEKTOV.

 • SPOĽAHLIVO
 • RÝCHLO
 • EFEKTÍVNE

NÁVRH KONTROLY PRI PRÍCHODE RESPEKTÍVNE PRI ODCHODE OSÔB VRÁTANE EVIDENCIE

96

NÁVRH SYSTÉMU VONKAJŠEJ A VNÚTORNEJ OCHRANY OBJEKTU, AREÁLU

98

NÁVRH ZABEZPEČENIA DOPRAVNÉHO SYSTÉMU

93

NÁVRH ELEKTRONICKÉHO ZABEZPEČENIA OBJEKTOV

100

NÁVRH PREPRAVY FINANČNÝCH HOTOVOSTÍ

98