Fyzická ochrana objektu

Je tradičnou formou ochrany objektu zákazníka. Zabezpečená je nepretržite, 24 hodín denne (alebo podľa potreby) pochôdzkovou činnosťou pracovníkov bezpečnostnej služby firmy MAGNUM s pomocou služobného psa. Pracovníci firmy MAGNUM sú vybavení prenosnou rádiostanicou, donucovacími prostriedkami, v noci baterkou a podobne.

Kontrolujú rizikové priestory z hľadiska výskytu podozrivých osôb v objekte, kontrolujú dodržiavanie zákazu fajčenia a vykonávajú preventívnu protipožiarnu kontrolu všetkých priestorov objektu. Pochôdzková činnosť je zameraná najmä na kontrolu vonkajšieho oplotenia, kontrolu skladov, výrobných hál, budov a techniky zákazníka. Provide your information to read the truth on caça niquel gratis mais recente.

V čase pracovnej doby kmeňových zamestnancov zákazníka vykonávajú pracovníci firmy MAGNUM kontrolnú činnosť na personálnych a nákladných vrátnicach informátorské a telefonické služby.

Variantne k fyzickej ochrane zabezpečenej 100%-ne dodávateľským spôsobom si môže zákazník zvoliť alternatívu, kedy ochranu objektu zabezpečujú vlastní pracovníci zákazníka v kombinácii s pracovníkmi BS MAGNUM. Tento model má výhodu v tom, že na výkon strážnej činnosti pozitívne vplýva vzájomná kontrola oboch strážnych skupina a nevzniká problém umiestnenia prebytočných pracovníkov závodnej stráže. Podiel pracovníkov externej strážnej služby sa stanoví po vzájomnej dohode, pričom sa predpokladá, že externá strážna služba bude s využitým svojich skúseností garantom zabezpečenia ochrany majetku zákazníka.

O spoločnosti

Naša spoločnosť poskytuje viacero služieb ako sú bezpečnostný audit, ochrana osôb a majetku, projektovanie, ale aj montáž, servis a odborné poradenstvo.

Ponuka služieb

Zodpovedáme za majetok a činnosti súvisiace s poskytovaním bezpečnostných služieb v objekte, ktorý nám bol zverený.

Poskytované záruky

Pre znižovanie a celkové odstránenie rizík vykonávame dôslednú kontrolu bezúhonnosti a pracovného nasadenia našich zamestnancov.

Ďalšie naše služby

  • Stráženie objektov a ochrana majetku
  • Ochrana osôb pri výkone povolania exekútorov, SZČO vrátane ochrany ich hnuteľného a nehnuteľného majetku
  • Zabezpečovanie prevozov a poskytovanie ozbrojenej ochrany pri prevozoch finančných hotovostí, cenností a vzácnych predmetov
  • Ochranné a poriadkové služby na veľtrhoch,, výstavách , jarmokoch a iných spoločenských , kultúrnych a športových akciách
  • Ochrana tranzitov tovarov cestnou a železničnou dopravou
  • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany majetku
  • Zastupovanie klientov v súvislosti so zabezpečovaním ich pohľadávok a záväzkov
  • Špeciálne služby podľa osobitného dojednania so zákazníkom
Cena za poskytované služby je vždy predmetom vzájomnej dohody. Vo všeobecnosti závisí od rozsahu poskytovaných služieb, stupňa náročnosti a rizika ochrany, počtu a druhu dodaných technických prostriedkov.