Stráženie objektu priemyselnou televíziou

Tento spôsob ochrany neuvažuje s komplexným zabezpečením objektu zákazníka, t. j. fyzickou ochranou prostredníctvom pracovníkov firmy MAGNUM doplnenou technickými zabezpečovacími prostriedkami.Princípom tejto formy ochrany je ostraha s použitím systémov priemyselnej televízie, ktoré realizuje firma MAGNUM na svoje náklady, s využitím jestvujúceho stavu strážnych pracovníkov zákazníka. Fakturácia za tieto služby bude mesačná, vo výške dohodnutej v obchodnej zmluve, v súlade so spracovaným projektom ochrany. Check this towards read far more melhores jogos de caça-niquel gratis. Obchodná zmluva sa predpokladá uzavrieť na dobu určitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov.

Vo fakturácii bude premietnuté:

  • dodávka, montáž, servis a údržba kompletov priemyselnej televízie,
  • úvodné zaškolenie pracovníkov z obsluhy technického zariadenia.

O spoločnosti

Naša spoločnosť poskytuje viacero služieb ako sú bezpečnostný audit, ochrana osôb a majetku, projektovanie, ale aj montáž, servis a odborné poradenstvo.

Ponuka služieb

Zodpovedáme za majetok a činnosti súvisiace s poskytovaním bezpečnostných služieb v objekte, ktorý nám bol zverený.

Poskytované záruky

Pre znižovanie a celkové odstránenie rizík vykonávame dôslednú kontrolu bezúhonnosti a pracovného nasadenia našich zamestnancov.

Ďalšie naše služby

  • Stráženie objektov a ochrana majetku
  • Ochrana osôb pri výkone povolania exekútorov, SZČO vrátane ochrany ich hnuteľného a nehnuteľného majetku
  • Zabezpečovanie prevozov a poskytovanie ozbrojenej ochrany pri prevozoch finančných hotovostí, cenností a vzácnych predmetov
  • Ochranné a poriadkové služby na veľtrhoch,, výstavách , jarmokoch a iných spoločenských , kultúrnych a športových akciách
  • Ochrana tranzitov tovarov cestnou a železničnou dopravou
  • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany majetku
  • Zastupovanie klientov v súvislosti so zabezpečovaním ich pohľadávok a záväzkov
  • Špeciálne služby podľa osobitného dojednania so zákazníkom
Cena za poskytované služby je vždy predmetom vzájomnej dohody. Vo všeobecnosti závisí od rozsahu poskytovaných služieb, stupňa náročnosti a rizika ochrany, počtu a druhu dodaných technických prostriedkov.