Elektronické zabezpečovacie systémy

 • Ústredne so systémom EZS s príslušenstvom
 • Pasívne vnútorné infradetektory
 • Duálne priestorové snímače
 • Infrazávory
 • Kombinované snímače
 • Otrasové snímače
 • Snímače na trieštenie skla
 • Sirény
 • Diaľkové hlásenie poplachu telefónnym vyvolávačom
 • Možnosť zapojenia na PCO bezdrôtový prenos

Rozmiestnenie uvedených technických zariadení je nenápadné, vyžadujú minimálne nároky na obsluhu, čím predstavujú účinný prostriedok ochrany objektu. Spravidla bývajú vybavené výkonnou akustickou signalizáciou.

O spoločnosti

Naša spoločnosť poskytuje viacero služieb ako sú bezpečnostný audit, ochrana osôb a majetku, projektovanie, ale aj montáž, servis a odborné poradenstvo.

Ponuka služieb

Zodpovedáme za majetok a činnosti súvisiace s poskytovaním bezpečnostných služieb v objekte, ktorý nám bol zverený.

Poskytované záruky

Pre znižovanie a celkové odstránenie rizík vykonávame dôslednú kontrolu bezúhonnosti a pracovného nasadenia našich zamestnancov.

Ďalšie naše služby

 • Stráženie objektov a ochrana majetku
 • Ochrana osôb pri výkone povolania exekútorov, SZČO vrátane ochrany ich hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • Zabezpečovanie prevozov a poskytovanie ozbrojenej ochrany pri prevozoch finančných hotovostí, cenností a vzácnych predmetov
 • Ochranné a poriadkové služby na veľtrhoch,, výstavách , jarmokoch a iných spoločenských , kultúrnych a športových akciách
 • Ochrana tranzitov tovarov cestnou a železničnou dopravou
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany majetku
 • Zastupovanie klientov v súvislosti so zabezpečovaním ich pohľadávok a záväzkov
 • Špeciálne služby podľa osobitného dojednania so zákazníkom
Cena za poskytované služby je vždy predmetom vzájomnej dohody. Vo všeobecnosti závisí od rozsahu poskytovaných služieb, stupňa náročnosti a rizika ochrany, počtu a druhu dodaných technických prostriedkov.