Personálna politika spoločnosti

Základom kvality poskytovaných služieb je premyslený výber pracovníkov firmy. Firma MAGNUM sa zameriava na výber ľudí, ktorí sú občiansky a morálne bezúhonní, fyzicky disponovaní, psychicky odolní, schopní náročného výkonu služby. pre výber zamestnancov využívame niekoľko zdrojov. Jednak sú to občania evidovaní úradmi práce ako uchádzači o zamestnanie vybratí na burzách práce, ďalej sú to zamestnanci získaní na základe inzerátov v regionálnej tlači a v neposlednom rade sú to zamestnanci doporučení našimi stálymi pracovníkmi. Vhodní zamestnanci sú vyberaní na základe osobného pohovoru, k celkovému obrazu o prijímanom človekovi využívame vstupný vedomostný a psychodiagnostický test, osobné doporučenia a podobne.

Prijatí zamestnanci prechádzajú systémom pravidelných školení, inštruktáží a odborného výcviku. Cieľavedome sa sleduje ich odborný rast, spôsobilosť a profesionalita. Pre kvalitných a schopných ľudí je zabezpečený pracovný postup. Pre každého pracovníka firmy je samozrejmosťou ochrana obchodného tajomstva, dôverných informácií, súkromia a iných výsostných záujmov zákazníka.

Výkonní pracovníci firmy (t.j. zamestnanci vykonávajúci fyzickú ochranu v objektoch zákazníkov firmy), ako i pracovníci tvoriaci vedenie firmy sú mladí ľudia, ktorých vekový priemer neprekračuje 30 rokov.

Zabezpečte si vašu firmu

Máte otázky? Chcete sa bližšie informovať o našich službách? Kontaktujte nás, a mi sa Vám čo najkratšej dobe ozveme.

KONTAKTUJTE NÁS