Kombinovaná ochrana fyzickými osobami a technickými prostriedkami

Je progresívnou formou ochrany. Dôraz na využitie technických ochranných a zabezpečova¬cích prostriedkov sa v súčasnosti pri stúpajúcom počte prípadov majetkovej trestnej činnosti (krádeže materiálu, farebných kovov, hotových výrobkov a pod.), ako i rôznej deštrukčnej činnosti ukazuje ako nevyhnutnosť.

Firma MAGNUM preto v snahe skvalitniť a zvýšiť účinnosť ostrahy prikročila k realizácii projektov využívajúcich technické prostriedky ochrany, a to i napriek tomu, že tieto projekty vyžadujú značné finančné nároky a skúsenosti. For better information jogar online caca niquel halloween gratis.

Zo širokého sortimentu čiernobielych a farebných monitorov, kamier a ostatných technických prostriedkov od renomovaných výrobcov je možné zostaviť systém sledovania objektu a jeho okolia priemyselnou televíziou, špecificky podľa potrieb zákazníka. V praxi to znamená, že kamery je možné umiestniť jednak na vonkajšie oplotenie a prístupové cesty k objektu, jednak na rizikové miesta v areáli objektu, akými sú napr. nakladacie rampy, skladové a expedičné priestory a pod. Prirodzene, podľa želania zákazníka je možné takto monitorovať i výrobné haly, dielne a iné priestory, a tým zamedziť úniku surovín a výrobkov z týchto priestorov.

O spoločnosti

Naša spoločnosť poskytuje viacero služieb ako sú bezpečnostný audit, ochrana osôb a majetku, projektovanie, ale aj montáž, servis a odborné poradenstvo.

Ponuka služieb

Zodpovedáme za majetok a činnosti súvisiace s poskytovaním bezpečnostných služieb v objekte, ktorý nám bol zverený.

Poskytované záruky

Pre znižovanie a celkové odstránenie rizík vykonávame dôslednú kontrolu bezúhonnosti a pracovného nasadenia našich zamestnancov.

Ďalšie naše služby

  • Stráženie objektov a ochrana majetku
  • Ochrana osôb pri výkone povolania exekútorov, SZČO vrátane ochrany ich hnuteľného a nehnuteľného majetku
  • Zabezpečovanie prevozov a poskytovanie ozbrojenej ochrany pri prevozoch finančných hotovostí, cenností a vzácnych predmetov
  • Ochranné a poriadkové služby na veľtrhoch,, výstavách , jarmokoch a iných spoločenských , kultúrnych a športových akciách
  • Ochrana tranzitov tovarov cestnou a železničnou dopravou
  • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany majetku
  • Zastupovanie klientov v súvislosti so zabezpečovaním ich pohľadávok a záväzkov
  • Špeciálne služby podľa osobitného dojednania so zákazníkom
Cena za poskytované služby je vždy predmetom vzájomnej dohody. Vo všeobecnosti závisí od rozsahu poskytovaných služieb, stupňa náročnosti a rizika ochrany, počtu a druhu dodaných technických prostriedkov.